AKO BUDE VYZERAŤ VAŠA NOVÁ ZÁHRADA ?

Po obhliadke pozemku a vypočutí si približnej predstavy zákazníka o jeho budúcej okrasnej záhrade, navrhneme najvhodnejšie riešenie výsadby drevín, trávnikov ale i iných záhradných, či stavebných úprav, ako sú jazierko, kvetinové záhony, skalky, závlahový systém, záhradné osvetlenie, drevostavby, bazén a iné. Po následnom zameraní, spracovaní návrhu a po ďalších upresňujúcich konzultáciách, dodáme zákazníkovi finálny grafický návrh záhradných úprav, ktorý bude spracovaný originálne a s individuálnym prístupom. Pri tvorbe návrhu samozrejme berieme ohľad na požiadavky a praktické potreby zákazníka, ale aj na vhodnosť drevín a ostatných záhradných doplnkov do daného prostredia, prípadne už jestvujúcej výsadby pri rekonštrukcii záhrady. Snažíme sa navrhnúť výsadbu tak, aby bola v budúcnosti starostlivosť o ňu čo najmenej náročná.

Foto
Foto
Foto

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam v oblasti realizácií okrasných záhrad, výsadieb a údržieb zelene, riešime naše grafické návrhy s prihliadnutím aj na praktickú stránku samotnej realizácie záhrady, jej funkčnosť a udržateľnosť do budúcnosti. Tým je zaručená odborná aj praktická stránka navrhovaného diela.

Pozývame Vás k nahliadnutiu na niekoľko našich grafických štúdií záhrad:

graficka_studia

01 grafická štúdia

graficka_studia

02 grafická štúdia

graficka_studia

03 grafická štúdia

graficka_studia

04 grafická štúdia

graficka_studia

05 grafická štúdia

graficka_studia

06 grafická štúdia

Samotnému spracovaniu grafickej štúdie predchádza oslovenie našej firmy budúcim zákazníkom a dohodnutie si spoločného stretnutia na pozemku. Prvým úkonom z našej strany je osobná obhliadka pozemku a s tým súvisiaca aj prvá konzultácia so zákazníkom a základné poradenstvo k problematike, s vypočutím si základnej predstavy a hlavných požiadaviek zo strany zákazníka. Následne sa požiadavky zákazníka, naše nápady a odporúčania snažíme zakomponovať do originálne grafického návrhu záhrady.

Vyhotovenie grafického návrhu záhrady ponúkame v dvoch variantách spracovania, ktoré sa od seba odlišujú podrobnosťou spracovania, množstom príslušnej dokumentácie a samozrejme aj konečnou cenou za grafický návrh.

A) Grafický návrh spracovaný vo forme: Grafická pracovná štúdia - „základný balík“

B) Grafický návrh spracovaný vo forme: Grafický návrh s podrobnou dokumentáciou

A) Grafická pracovná štúdia - „základný balík“

1) zameranie pozemku, záhrady a existujúcich priľahlých stavieb, fotodokumentácia plôch a stavebných prvkov – cena sa upresní individuálne v závislosti od náročnosti prác

2) konzultácia so zákazníkom v teréne počas zamerania pozemku, dopravné náklady na pozemok zákazníka – cena sa upresní individuálne od časovej náročnosti konzultácií a dopravné náklady sa určia podľa vzdialenosti zákazníka od sídla firmy

3) zhotovenie grafickej pracovnej štúdie záhrady – farebnej 3D vizualizácie – v rovine: pôdorys so základnou legendou + hlavné pohľady na pozemok v axonometrii a perspektíve – z rôznych uhľov pohľadu

4) spracovanie kompletnej rozpočtovej kalkulácie za plánovanú realizáciu firmou Proeko Záhrady s.r.o. – práce a materiál podľa dohody, vrátane rozpočtu za automatický závlahový systém

5) konzultácia so zákazníkom (v Čabe – v sídle firmy) – prezentácia nášho prvotného návrhu, možné dispozičné riešenie, použité materiály, navrhovaný postup prác, plánované technické prvky, problematické časti pozemku – možné riešenia...

6) finálna korektúra návrhu 1x (podľa požiadaviek a pripomienok zákazníka) a spracovanie konečnej verzie 3D pracovnej štúdie záhrady 1x + kompletná rozpočtová kalkulácia za dielo + ponuka s textovou dokumentáciou

7) odovzdanie návrhu štúdie záhrady v digitálnej forme na CD alebo USB disku, prípadne formou e-mailu (poštou alebo osobne)

B) Grafický návrh s podrobnou dokumentáciou - „príplatkové položky“

1) modelácia terénu a svahovanie – zapracovanie výškových rozdielov na pozemku do 3D grafického návrhu s následným vyobrazením

2) podrobný zoznam a názvoslovie navrhovaných rastlín s osadzovacím a vytyčovacím plánom

3) inventarizácia pôvodných rastlín (ak také sú), a ak budú zachované v novej výsadbe a ich zapracovanie do návrhu výsadby

4) zameranie a vypracovanie nového návrhu štúdie pre zhotovenie dlažby, chodníkov, iných spevnených plôch, prípadne iných stavebných častí - oplotenie, múriky, palisády, parkovisko, drevostavby, detské ihrisko (prvky ktoré neexistujú na pozemku a treba ich navrhnúť a zapracovať do 3D grafického návrhu)

5) zvýšené dopravné náklady na pozemok zákazníka – vzdialenejšie pozemky od sídla firmy

6) odborné konzultácie a poradenstvo naviac + dopravné náklady na pozemok zákazníka – naviac mimo "základného balíka" – častejšie potrebné konzultácie na pozemku zákazníka

7) ďalšie dodatočné korektúry štúdie návrhu a zhotovenie viacerých verzií (variánt) možného dispozičného riešenia záhrady – naviac mimo "základného balíka" – bude zákazníkovi doúčtované a nacenené samostatne – podľa rozsahu a zložitosti požiadaviek zo strany zákazníka

Grafická pracovná štúdia v "základnom balíku" je lacnejšia približne o tretinu oproti kompletnej grafickej štúdie záhrady s podrobnou dokumentáciou. Grafický návrh záhrady spracovaný na úrovni pracovnej štúdie má pre zákazníka informatívny charakter o možnom dispozičnom riešení okrasnej záhrady. Takáto pracovná štúdia záhrady obsahuje: pôvodnú fotodokumentáciu pozemku, navrhované priestorové 3D grafické vyobrazenia záhrady, pôdorys štúdie so základnou legendou a sprievodnú správu. Pracovná štúdia však neobsahuje podrobnú textovú dokumentáciu a výkresovú dokumentáciu k návrhu záhrady. Je tiež bez označených plôch, výmer, osadzovacieho plánu výsadby a grafického návrhu závlahy. Pre samotnú realizáciu záhrady sa táto štúdia považuje za záväznú hlavne v zmysle navrhovaného tvaru trávnika, záhonov a množstvu, či farebnosti vyobrazených rastlín. Takúto pracovnú štúdiu záhrady preto zákazník nemôže zamieňať alebo považovať za projekt záhrady!

Grafická pracovná štúdia záhrady býva zväčša spracovaná v zmysle spoločných konzultácii so zákazníkom, za účelom čo najpresnejšieho vyhotovenia cenovej ponuky za realizáciu záhrady a pre bližšiu predstavu zákazníka o možných dispozičných a sadových riešeniach záhrady. Takáto pracovná štúdia je vhodná hlavne pre zákazníka, ktorý nevyžaduje striktne použitie konkrétnych druhov a kultivarov rastlín a drevín pri následnej realizácii. Po spoločných konzultáciách sa dohodneme so zákazníkom na tvare a charaktere výsadby, záhonov a ostatných prvkov v záhrade. Zákazník nám dá ako realizátorom "voľnú ruku" pri tvorbe jeho záhrady. Predpokladom však je, že vopred bude dohodnutý finančný strop za realizáciu a materiálové položky, ktoré budú použité.

V prípade, ak má zákazník záujem o tvorbu záhrady so striktným doržaním osadenia a druhovej skladby výsadby, či iných stavebných alebo záhradných prvkov na pozemku; pre takéhoto zákazníka je vhodné a odporúčané riešenie zakúpiť si u nás Grafický návrh záhrady s podrobnou dokumentáciou.

Počas konzultácií sú grafické štúdie záhrad prezentované zákazníkom na počítači v 3D perspektíve a v dynamickej vizualizácii. Zákazník môže tak svoju „novú záhradu“ vidieť v reálnom priestorovom a farebnom vyobrazení. V prípade požiadaviek vieme so zákazníkom po dohode jednotlivé konzultácie a prezentácie riešiť aj „online“ a podklady zaslať formou e-mailu.